Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží v rámci České republiky i ze zahraničí prostřednictvím internetového obchodu www.jimar.cz. Kupující může objednávat zboží bez registrace nebo s registrací v internetovém obchodě prostřednictvím objednávkového formuláře na stránkách www.jimar.cz. Provedením objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že si je vědom, že vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro strany závazné, a že s těmito obchodními podmínkami souhlasí..

1. a) Prodávající:

Jimar s.r.o. se sídlem firmy Radlická, 158 00 Praha. 

Provozovatel Martin Jirásek IČO: 49354558, DIČ: CZ49354558. 

Kontaktní údaje prodávajícího a adresa pro doručování: Radlická, 158 00 Praha

Email: info@jimar.com, Tel.: +420 732 222 234

1. b) Kupující:

Fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží z internetového obchodu prodávajícího. Kupující, který není spotřebitel, pak uzavírá smlouvu za účelem využití zboží či služeb v rámci své podnikatelské činnosti. Veškeré smluvní vztahy dle těchto obchodních podmínek jsou uzavírány v souladu s právem ČR a vztahy těmito obchodními podmínkami.  Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se smluvní vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, vyjadřuje s nimi souhlas a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy

Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení. Podmínkou platnosti objednávky je zaslání všech povinných údajů související s objednávkou a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s podmínkami spojené s ochranou a zpracování osobních údajů GDPR – v samostatném článku. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, domluví se s kupujícím na změně objednávky. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné.

2. a) Povinnosti kupujícího a prodávajícího

Prodávající požaduje od kupujícího předem úhradu kupní ceny.

2. b) Kupní cena zboží

Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a poštovným, není-li dále uvedeno výslovně jinak.

Všechny ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách (Kč) a jsou uvedeny včetně DPH.

3. Dodací podmínky

Způsoby dodání zboží jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu prodávajícího: www.jimar.cz

3. a) Termín a dodání zboží

Doba dodání zboží je závislá na naskladnění zboží, zákazník zpravidla najde údaje o možnostech dodání zboží přímo u konkrétního zboží.

3. b) Doprava

Zákazníkovi je zboží předáno v některé z našich poboček, anebo je zboží dodáno na zvolenou dodací adresu v České republice.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

3. c) Cena za dopravu

Cena dopravy je uvedena na webových stránkách www.jimark.cz, a je pevně stanovena.

3. d) Převzetí dodávky

Při přepravě zboží zákazníkovi spotřebiteli je námi zboží předáno v okamžiku, kdy přepravce předá zboží zákazníkovi na místě předání (zpravidla první dveře/vrata/brána v místě dodání určené zákazníkem). Právě okamžikem převzetím zboží zákazníkem přechází na zákazníka nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží. Pokud měl zákazník zboží od přepravce převzít, přechází nebezpečí nahodilého zničení a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží na zákazníka v okamžiku, kdy mu bylo umožněno se zbožím disponovat, ne však dříve než v udanou dobu doručení.

Kupující je povinen při dodání zboží dopravcem zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému a zásilku se zbožím nepřebírat. Podpisem dodacího/přepravního listu či jiného dokladu o dodání zboží kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky či množství balíků zásilky nebude brán zřetel.

4. Úhrada kupní ceny a dalších poplatků

4. a) Způsob úhrady kupní ceny a nákladů na balné a dopravu

Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Prodávající požaduje od kupujícího předem úhradu kupní ceny. (Vzhledem k individuálním požadavkům zboží a vytvoření zboží na míru)

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující, který uzavřel kupní smlouvu jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit. (Pouze v případě, kdy se jedná o předem vyrobené zboží, nevztahuje se na zboží šité na míru, dle § 1877) Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí zboží. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení. (Na Slovenso posíláme poukaz s uvedenou částkou, kvuli poplatku za bankovní převod.)

6. Jiná ustanovení

6. a) Nepřevzetí zboží

V případě, že kupující nepřevezme zboží při dodání na adresu určenou kupujícím a zboží se vrátí prodávajícímu, musí kupující prodávajícímu uhradit vzniklé náklady.

6. b) Řešení sporů

Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou. V případě, že kupující není spotřebitelem a nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, je pro řešení sporů na základě ustanovení § 89a občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb.) místně příslušný obecný soud prodávajícího.

7. Odpovědnost za vady a reklamace

Záruční doba na zboží dodané prodávajícím kupujícímu, který je spotřebitel, činí 24 měsíců. Záruční lhůta počíná dnem odevzdání zboží kupujícímu, byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží záruční doba od dojití věci do místa určení. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím užíváním. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou na lhůtě delší. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré části zboží, podklady, apod., potřebné pro vyřízení reklamace. Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné lhůtě. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy kupující právo uplatnil, a provádí-li se oprava, provedení opravy a dobu jejího trvání. V případě kupujícího podnikatele bude reklamace vyřízena dle občanského zákoníku, resp. příslušné smlouvy.

7. a) Kupující

Reklamaci doručuje kupující na vlastní náklady prodávajícímu. Kupující přitom co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy, doloží fakturu, a dále uvede své kontaktní údaje v rozsahu telefonní číslo a email.

7. b) Zánik nároku na uplatnění reklamace

Nárok na uplatnění reklamace kupujícím zaniká při: zacházením či obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s obvyklými postupy; používání zboží v podmínkách, které neodpovídají obvyklému použití; poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží také tehdy, pokud před převzetím zboží věděl, že toto má vadu anebo pokud kupující vadu sám způsobil. V případě neoprávněné reklamace je reklamace odmítnuta, zboží je vráceno kupujícímu na jeho náklady, nebo je oprava po předchozí dohodě s kupujícím provedena za úhradu, kterou se kupující zaváže provést.

8. Závěrečná ustanovení

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu fakturu a zaslat předem k úhradě na uvedený účet.